islamitisch basisschool

Islamitische basisschool: Een bron van kennis en verbinding

Islamitisch basisschool: Een plek van onderwijs en diversiteit

De islamitische basisschool is een belangrijke pijler binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Het biedt een omgeving waarin kinderen met een islamitische achtergrond zich kunnen ontwikkelen in lijn met hun religieuze en culturele identiteit. Deze scholen spelen een essentiële rol in het bevorderen van diversiteit, begrip en respect binnen onze samenleving.

Een islamitische basisschool heeft als doel om kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook om hen te vormen tot verantwoordelijke burgers die actief deelnemen aan de maatschappij. Naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal en wetenschap, wordt er ook aandacht besteed aan de islamitische identiteit, normen en waarden. Hierdoor krijgen kinderen de mogelijkheid om hun geloof te begrijpen en te beleven binnen het onderwijs.

Het onderwijs op een islamitische basisschool kenmerkt zich door een inclusieve benadering waarbij respect voor verschillende culturen en religies centraal staat. Kinderen leren niet alleen over hun eigen geloof, maar ook over andere religies en culturen. Dit draagt bij aan wederzijds begrip, tolerantie en acceptatie tussen leerlingen met diverse achtergronden.

Naast het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs hebben islamitische basisscholen vaak ook aandacht voor sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid. Ze organiseren regelmatig activiteiten waarbij ouders, leerlingen en buurtbewoners samenkomen om elkaar beter te leren kennen. Dit versterkt de banden binnen de gemeenschap en draagt bij aan een positieve wisselwerking tussen school en samenleving.

Het belang van islamitische basisscholen reikt verder dan alleen de leerlingen die er onderwijs volgen. Ze fungeren ook als bruggenbouwers tussen verschillende gemeenschappen. Door het bevorderen van interreligieuze dialoog en het organiseren van gezamenlijke evenementen, dragen deze scholen bij aan een inclusieve samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gevierd.

Het is belangrijk om te benadrukken dat islamitische basisscholen openstaan voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond. Ze bieden een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen met respect voor anderen.

In Nederland hebben we het voorrecht om een diverse samenleving te hebben, waarin verschillende religies en culturen samenkomen. Islamitische basisscholen spelen een cruciale rol in het bevorderen van begrip, tolerantie en respect tussen verschillende groepen in onze maatschappij. Ze dragen bij aan de vorming van jonge mensen die openstaan voor diversiteit en klaar zijn om actief deel te nemen aan een steeds veranderende wereld.

Kortom, islamitische basisscholen bieden niet alleen onderwijs, maar ook een plek waar kinderen hun identiteit kunnen ontdekken en ontwikkelen binnen een inclusieve omgeving. Ze zijn een waardevolle aanvulling op ons onderwijssysteem en dragen bij aan een harmonieuze samenleving waarin diversiteit wordt omarmd.

 

8 Veelgestelde Vragen over Islamitische Basisscholen in Nederland

 1. Wat is een Islamitische basisschool?
 2. Waarom kiezen ouders voor een Islamitische basisschool?
 3. Wat zijn de voordelen van een Islamitische basisschool?
 4. Welke leerstof wordt er gegeven op een Islamitische basisschool?
 5. Hoeveel kost het om naar een Islamitische basisschool te gaan?
 6. Zijn er extra kosten verbonden aan het bezoek van een Islamitische basisschool?
 7. Welke religieuze feestdagen worden er gevierd op een Islamitische basisschool?
 8. Wat is de toelatingsprocedure om naar een Islamitische basisschool te gaan?

Wat is een Islamitische basisschool?

Een Islamitische basisschool is een school waarin het onderwijs wordt gegeven vanuit een Islamitisch perspectief. Het doel van deze scholen is om kinderen met een Islamitische achtergrond onderwijs te bieden dat aansluit bij hun religieuze en culturele identiteit.

Op een Islamitische basisschool worden naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal en wetenschap ook vakken gegeven die gericht zijn op de Islamitische geloofsleer, normen en waarden. Hierdoor krijgen kinderen de mogelijkheid om hun geloof te begrijpen, te beleven en zich verder te ontwikkelen binnen het onderwijs.

De lessen op een Islamitische basisschool besteden aandacht aan de Koran, de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de vijf zuilen van de Islam en andere aspecten van het geloof. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan Arabisch, omdat dit de taal is waarin de Koran is geschreven.

Naast het religieuze aspect hechten Islamitische basisscholen ook veel waarde aan het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs volgens de Nederlandse onderwijswetten en -standaarden. Ze streven ernaar om kinderen goed voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan en actieve burgers te laten worden in de Nederlandse samenleving.

Het belangrijkste doel van een Islamitische basisschool is om kinderen in een veilige en stimulerende omgeving kennis, vaardigheden en normen en waarden bij te brengen die passen binnen hun Islamitische achtergrond. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen het religieuze aspect en de algemene ontwikkeling van de leerlingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat Islamitische basisscholen openstaan voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond. Ze bieden een inclusieve omgeving waarin respect en begrip voor elkaar centraal staan.

Islamitische basisscholen zijn erkend door de overheid en voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als andere basisscholen in Nederland. Ze worden regelmatig gecontroleerd door de onderwijsinspectie om ervoor te zorgen dat ze aan deze eisen blijven voldoen.

In Nederland zijn er verschillende Islamitische basisscholen verspreid over het hele land. Deze scholen spelen een belangrijke rol in het bieden van onderwijs dat aansluit bij de religieuze en culturele identiteit van kinderen met een Islamitische achtergrond, terwijl ze tegelijkertijd streven naar een goede integratie binnen de Nederlandse samenleving.

Waarom kiezen ouders voor een Islamitische basisschool?

Ouders kiezen vaak voor een islamitische basisschool om verschillende redenen. Hier zijn enkele veelvoorkomende overwegingen die ouders kunnen hebben bij het maken van deze keuze:

 1. Geloofsopvoeding: Voor veel ouders is het belangrijk dat hun kinderen opgroeien met een stevige basis van hun geloof. Ze willen dat hun kinderen de normen, waarden en rituelen van de islam leren kennen en begrijpen. Een islamitische basisschool biedt een omgeving waarin het geloof centraal staat en waar kinderen meer leren over de islamitische tradities en praktijken.
 2. Culturele identiteit: Naast religie speelt culturele identiteit ook een rol bij de keuze voor een islamitische basisschool. Ouders willen dat hun kinderen zich verbonden voelen met hun culturele achtergrond, taal en tradities. Een islamitische basisschool kan deze culturele aspecten integreren in het onderwijsprogramma, waardoor kinderen zich kunnen identificeren met hun erfgoed.
 3. Veilige omgeving: Ouders hechten waarde aan een veilige omgeving waarin hun kind zich comfortabel voelt. Een islamitische basisschool biedt vaak een vertrouwde omgeving waarin kinderen zich begrepen en geaccepteerd voelen, omdat ze samen zijn met leeftijdsgenoten die dezelfde religieuze achtergrond delen.
 4. Onderwijskwaliteit: Net als bij elke andere schoolkeuze, speelt de kwaliteit van het onderwijs ook een belangrijke rol. Ouders willen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen, met aandacht voor individuele behoeften en ontwikkeling. Islamitische basisscholen streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij ze de reguliere vakken combineren met islamitische waarden en normen.
 5. Gemeenschapsgevoel: Voor sommige ouders is het belangrijk dat hun kinderen opgroeien in een hechte gemeenschap waarin ze zich thuis voelen. Een islamitische basisschool kan deze gemeenschapszin bevorderen door regelmatige interactie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, evenals door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en vieringen.

Het is belangrijk om op te merken dat niet alle ouders die voor een islamitische basisschool kiezen zelf praktiserende moslims zijn. Sommige ouders kunnen ook kiezen voor deze scholen vanwege de waarden van respect, tolerantie en diversiteit die ze uitdragen.

Kortom, ouders kiezen vaak voor een islamitische basisschool omdat ze hun kinderen willen laten opgroeien met een sterke basis van hun geloof, culturele identiteit en in een veilige omgeving. Ze hechten waarde aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en de mogelijkheid om deel uit te maken van een hechte gemeenschap.

Wat zijn de voordelen van een Islamitische basisschool?

Een Islamitische basisschool biedt verschillende voordelen, zowel voor kinderen met een islamitische achtergrond als voor de bredere samenleving. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 1. Behoud van identiteit: Een Islamitische basisschool biedt kinderen de mogelijkheid om hun religieuze en culturele identiteit te behouden en te versterken. Ze leren over de islamitische waarden, normen en tradities, wat bijdraagt aan een positieve zelfwaardering en een gevoel van verbondenheid met hun gemeenschap.
 2. Onderwijs in lijn met geloofsovertuigingen: Op een Islamitische basisschool wordt het onderwijs afgestemd op de islamitische geloofsovertuigingen. Dit betekent dat kinderen naast reguliere vakken ook kennis opdoen over de islam, de Koran en andere religieuze aspecten. Dit draagt bij aan een beter begrip van hun geloof en helpt hen om hun spirituele ontwikkeling te bevorderen.
 3. Inclusieve benadering: Islamitische basisscholen hebben vaak een inclusieve benadering waarbij respect voor verschillende culturen en religies centraal staat. Kinderen leren niet alleen over hun eigen geloof, maar ook over andere religies en culturen. Dit bevordert wederzijds begrip, tolerantie en acceptatie tussen leerlingen met diverse achtergronden.
 4. Sociale cohesie: Islamitische basisscholen spelen vaak een rol in het versterken van sociale cohesie binnen gemeenschappen. Ze organiseren regelmatig activiteiten waarbij ouders, leerlingen en buurtbewoners samenkomen. Dit bevordert betrokkenheid en begrip tussen verschillende groepen en draagt bij aan een positieve wisselwerking tussen school en samenleving.
 5. Kwalitatief onderwijs: Islamitische basisscholen streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarbij ze voldoen aan de Nederlandse onderwijsstandaarden. Ze hebben gekwalificeerde leerkrachten die ervaring hebben in het lesgeven aan kinderen met een islamitische achtergrond. Hierdoor krijgen kinderen de kans om zich academisch te ontwikkelen binnen een vertrouwde omgeving.
 6. Bruggenbouwers: Islamitische basisscholen fungeren vaak als bruggenbouwers tussen verschillende gemeenschappen. Ze bevorderen interreligieuze dialoog, organiseren gezamenlijke evenementen en dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gevierd.

Het is belangrijk op te merken dat deze voordelen niet betekenen dat Islamitische basisscholen exclusief zijn voor kinderen met een islamitische achtergrond. Ze staan open voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond, en bieden een veilige en stimulerende omgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd.

Welke leerstof wordt er gegeven op een Islamitische basisschool?

Op een islamitische basisschool wordt een breed scala aan leerstof aangeboden, vergelijkbaar met andere basisscholen in Nederland. Naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis, besteedt een islamitische basisschool ook aandacht aan de islamitische identiteit en cultuur. Hieronder volgen enkele onderwerpen die vaak worden behandeld:

 1. Koran- en Arabisch onderwijs: Leerlingen krijgen de mogelijkheid om de basisprincipes van het lezen en reciteren van de Koran te leren. Daarnaast wordt er vaak Arabisch onderwezen, zodat leerlingen de betekenis van teksten uit de Koran kunnen begrijpen.
 2. Islamitische geschiedenis: Leerlingen leren over belangrijke gebeurtenissen en personen uit de islamitische geschiedenis, zoals het leven van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en andere prominente figuren.
 3. Islamitische normen en waarden: Er wordt aandacht besteed aan ethiek, moraliteit en gedragsregels volgens islamitische principes. Leerlingen leren over respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid en andere kernwaarden binnen de islam.
 4. Islamitische feestdagen: Tijdens speciale gelegenheden zoals Eid al-Fitr (Suikerfeest) en Eid al-Adha (Offerfeest) wordt er uitleg gegeven over de betekenis van deze feestdagen in het kader van het islamitisch geloof.
 5. Interreligieuze dialoog: Hoewel een islamitische basisschool de islamitische identiteit van leerlingen centraal stelt, wordt er ook ruimte gecreëerd voor het begrijpen en respecteren van andere religies en culturen. Leerlingen leren over andere wereldreligies en worden gestimuleerd om een open houding te hebben ten opzichte van diversiteit.

Het curriculum van een islamitische basisschool voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor alle Nederlandse basisscholen. Het doel is om kinderen een brede basis te bieden voor hun verdere onderwijsloopbaan, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan academische kennis als aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en persoonlijke groei.

Hoeveel kost het om naar een Islamitische basisschool te gaan?

De kosten voor het bijwonen van een islamitische basisschool kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. In Nederland zijn basisscholen, inclusief islamitische basisscholen, in principe kosteloos toegankelijk voor alle kinderen. Deze scholen worden gefinancierd door de overheid en vragen geen schoolgeld.

Er kunnen echter wel bijkomende kosten zijn, zoals ouderbijdragen of kosten voor schoolreisjes, excursies, schoolmateriaal of buitenschoolse activiteiten. Deze kosten verschillen per school en worden vaak bepaald in overleg met de ouders en de medezeggenschapsraad van de school.

Het is belangrijk om te weten dat er mogelijk financiële ondersteuning beschikbaar is voor ouders met een laag inkomen. Bijvoorbeeld via de gemeente of andere instanties die subsidies verstrekken voor onderwijsgerelateerde kosten. Het is raadzaam om contact op te nemen met de betreffende islamitische basisschool om meer informatie te krijgen over eventuele extra kosten en mogelijke financiële ondersteuningsopties.

Zijn er extra kosten verbonden aan het bezoek van een Islamitische basisschool?

Het bezoek aan een islamitische basisschool brengt doorgaans geen extra kosten met zich mee voor ouders. Net als bij andere basisscholen in Nederland worden islamitische scholen gefinancierd door de overheid en vallen ze onder het reguliere onderwijsstelsel. Dit betekent dat het basisonderwijs, inclusief islamitische scholen, gratis toegankelijk is voor alle kinderen.

De financiering van islamitische basisscholen wordt geregeld via de lumpsumfinanciering. Dit houdt in dat de school een vast bedrag per leerling ontvangt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met dit bedrag kan de school alle kosten dekken die nodig zijn voor het bieden van kwalitatief onderwijs, zoals salarissen van leerkrachten, lesmateriaal en andere benodigdheden.

Wel kan het voorkomen dat er incidentele kosten zijn verbonden aan bijvoorbeeld schoolreisjes, excursies of buitenschoolse activiteiten. Deze kosten worden echter altijd transparant gecommuniceerd naar ouders en er wordt rekening gehouden met verschillende financiële situaties binnen gezinnen. Scholen hebben vaak regelingen om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan deze activiteiten, ongeacht hun financiële achtergrond.

Het is altijd raadzaam om bij de specifieke islamitische basisschool waarin je geïnteresseerd bent navraag te doen over eventuele bijkomende kosten. De school kan je voorzien van gedetailleerde informatie over hun financiële beleid en eventuele regelingen die zij hebben getroffen om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor alle kinderen toegankelijk is.

Welke religieuze feestdagen worden er gevierd op een Islamitische basisschool?

Op een Islamitische basisschool worden verschillende religieuze feestdagen gevierd die belangrijk zijn binnen de Islam. Enkele van de meest prominente feestdagen zijn:

 1. Eid al-Fitr (Suikerfeest): Dit feest markeert het einde van de vastenmaand Ramadan. Het wordt gevierd met gebeden, familiebijeenkomsten en het delen van zoete lekkernijen. Kinderen dragen vaak nieuwe kleding en ontvangen cadeautjes.
 2. Eid al-Adha (Offerfeest): Dit feest herdenkt het offer dat Ibrahim (Abraham) bereid was te brengen aan God. Het wordt gevierd door het slachten van een dier, zoals een schaap of een geit, en het delen van vlees met familieleden, buren en mensen in nood.
 3. Mawlid an-Nabi (Geboortedag van de Profeet Mohammed): Op deze dag wordt de geboorte van de Profeet Mohammed herdacht. Er worden verhalen verteld over zijn leven en er worden speciale gebedsdiensten gehouden.

Daarnaast kunnen er ook andere islamitische feestdagen of speciale dagen worden gevierd op basis van regionale of culturele tradities binnen de gemeenschap waarin de school zich bevindt. Het exacte aantal en type feestdagen kan variëren afhankelijk van de specifieke school en haar gemeenschap.

Het vieren van deze religieuze feestdagen op een Islamitische basisschool draagt bij aan het behoud van culturele tradities, versterkt de band tussen leerlingen met een islamitische achtergrond en biedt de mogelijkheid om de betekenis en waarden achter deze feestdagen te begrijpen. Het bevordert ook begrip en respect voor verschillende religies en culturen binnen de schoolgemeenschap.

Wat is de toelatingsprocedure om naar een Islamitische basisschool te gaan?

De toelatingsprocedure voor een islamitische basisschool kan variëren afhankelijk van de specifieke school en het beleid dat zij hanteren. Over het algemeen zijn er echter enkele gemeenschappelijke stappen die gevolgd moeten worden:

 1. Aanmelding: De eerste stap is om je kind aan te melden bij de islamitische basisschool van jouw keuze. Dit kan meestal gedaan worden via een aanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is bij de school zelf of op hun website. Het is raadzaam om dit zo vroeg mogelijk te doen, omdat sommige scholen mogelijk een wachtlijst hebben.
 2. Intakegesprek: Na ontvangst van de aanmelding zal de school contact met je opnemen om een intakegesprek te plannen. Tijdens dit gesprek wordt er vaak informatie uitgewisseld tussen ouders en de school, zoals achtergrondinformatie over het kind, eventuele speciale behoeften of zorgen, en om wederzijdse verwachtingen te bespreken.
 3. Plaatsing: Op basis van het intakegesprek en beschikbaarheid van plaatsen zal de school beoordelen of ze jouw kind kunnen plaatsen. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, kan de school mogelijk gebruik maken van een lotingssysteem of andere criteria om beslissingen te nemen over toelating.
 4. Inschrijving: Als jouw kind wordt geaccepteerd, volgt de inschrijvingsprocedure. Dit omvat meestal het invullen van inschrijfformulieren met persoonlijke gegevens van het kind, contactinformatie en eventuele medische of andere relevante informatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat elke islamitische basisschool zijn eigen specifieke toelatingsprocedure heeft. Het is daarom raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen met de school van jouw keuze om gedetailleerde informatie te verkrijgen over hun specifieke vereisten en procedures. Dit stelt je in staat om goed geïnformeerd te zijn en de benodigde stappen te nemen om jouw kind aan te melden voor een islamitische basisschool.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.