leerachterstand basisschool

Leerachterstand op de basisschool: Oorzaken, gevolgen en oplossingen

Leerachterstand op de basisschool: oorzaken en mogelijke oplossingen

De leerachterstand op basisscholen is een probleem dat helaas nog steeds voorkomt. Het kan verschillende oorzaken hebben en heeft invloed op het leerproces en de ontwikkeling van kinderen. In dit artikel zullen we kijken naar de mogelijke oorzaken van leerachterstand en bespreken we enkele oplossingen die kunnen helpen om dit probleem aan te pakken.

Oorzaken van leerachterstand

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van leerachterstand bij basisschoolleerlingen:

 • Sociaaleconomische achtergrond: Kinderen uit achterstandsituaties hebben vaak minder toegang tot stimulerende leermiddelen, zoals boeken, computers en educatieve activiteiten buiten school. Dit kan hun leerprestaties beïnvloeden.
 • Taalproblemen: Kinderen met een taalachterstand hebben moeite om de lesstof te begrijpen en zich mondeling en schriftelijk uit te drukken. Dit kan leiden tot een achterstand in verschillende vakken.
 • Gebrek aan individuele aandacht: In grote klassen is het voor leraren moeilijk om voldoende individuele aandacht te geven aan elke leerling. Hierdoor kunnen sommige kinderen onvoldoende ondersteuning krijgen bij hun specifieke leerbehoeften.
 • Leermotivatie: Een gebrek aan motivatie kan ervoor zorgen dat kinderen minder gemotiveerd zijn om te leren en daardoor achterblijven in hun ontwikkeling.

Mogelijke oplossingen

Om leerachterstand op de basisschool aan te pakken, zijn er verschillende maatregelen en interventies die kunnen helpen:

 • Vroegtijdige signalering: Het is belangrijk om leerachterstand zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat er tijdig passende ondersteuning kan worden geboden. Dit kan gebeuren door middel van observaties, toetsen en gesprekken met ouders.
 • Extra ondersteuning: Kinderen met een leerachterstand hebben baat bij extra ondersteuning, zoals remedial teaching of bijles. Door individuele begeleiding kunnen specifieke leerproblemen worden aangepakt.
 • Schakelklassen: Schakelklassen bieden intensieve taal- en rekenondersteuning aan kinderen met een achterstand. Hier krijgen zij extra lessen in kleine groepen om hun basisvaardigheden te versterken voordat ze doorstromen naar reguliere klassen.
 • Ouderbetrokkenheid: Ouders spelen een cruciale rol bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen. Scholen kunnen ouders ondersteunen door middel van ouderavonden, workshops en tips voor thuis.
 • Effectieve instructiemethoden: Het gebruik van effectieve instructiemethoden kan ervoor zorgen dat leerlingen beter betrokken zijn bij de lesstof en het beter begrijpen. Differentiatie in de klas kan helpen om tegemoet te komen aan de individuele leerbehoeften van de leerlingen.

Leerachterstand op de basisschool is een uitdaging die aandacht en inzet vereist van zowel scholen als ouders. Door vroegtijdige signalering, extra ondersteuning en een stimulerende leeromgeving kunnen we samen werken aan het verminderen van leerachterstanden en het bieden van gelijke kansen voor alle kinderen.

 

Veelgestelde Vragen over Leerachterstanden in het Basisonderwijs

 1. Wat als je kind niet goed kan leren?
 2. Wat te doen bij leerachterstand?
 3. Wie beslist of mijn kind naar speciaal onderwijs moet?
 4. Wat is een onderwijsachterstand?

Wat als je kind niet goed kan leren?

Het kan zorgelijk zijn als je kind moeite heeft met leren op de basisschool. Het is belangrijk om te beseffen dat elk kind uniek is en dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom een kind moeite heeft met leren. In deze situatie is het raadzaam om in gesprek te gaan met de leerkracht van je kind om de zorgen te bespreken en samen naar mogelijke oplossingen te zoeken. De school kan extra ondersteuning bieden, zoals remedial teaching of bijles, om je kind te helpen bij het overwinnen van leerproblemen. Daarnaast is het belangrijk om thuis een stimulerende leeromgeving te creëren, waarbij je je kind aanmoedigt en ondersteunt bij het leren. Onthoud dat ieder kind zich ontwikkelt op zijn of haar eigen tempo en dat er altijd mogelijkheden zijn om je kind te helpen groeien, zelfs als het even wat meer tijd en inspanning vergt.

Wat te doen bij leerachterstand?

Wanneer er sprake is van leerachterstand bij een kind op de basisschool, is het belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Allereerst is het aan te raden om de leerachterstand te signaleren door middel van observaties, toetsen en gesprekken met ouders en eventueel andere betrokkenen. Vervolgens kan er gezocht worden naar passende oplossingen zoals extra ondersteuning, zoals remedial teaching of bijles. Schakelklassen kunnen ook een goede optie zijn, waar kinderen intensieve taal- en rekenondersteuning krijgen in kleine groepen. Daarnaast is ouderbetrokkenheid essentieel; ouders kunnen hun kinderen stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling. Het is belangrijk om effectieve instructiemethoden toe te passen en differentiatie in de klas te bieden om tegemoet te komen aan de individuele leerbehoeften van het kind. Door deze maatregelen te nemen, kan er gewerkt worden aan het verminderen van de leerachterstand en het bieden van de juiste ondersteuning voor het kind.

Wie beslist of mijn kind naar speciaal onderwijs moet?

De beslissing of een kind naar het speciaal onderwijs moet, wordt genomen door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit professionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, schoolpsychologen en eventueel externe deskundigen. Zij zullen de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind grondig evalueren en beoordelen of het reguliere onderwijs voldoende passende ondersteuning kan bieden. Indien nodig kan er een aanvraag worden ingediend bij het samenwerkingsverband of de onderwijsinspectie voor plaatsing in het speciaal onderwijs. Het is belangrijk om te weten dat deze beslissing altijd in samenspraak met de ouders wordt genomen, waarbij hun inbreng en zorgen serieus worden genomen.

Wat is een onderwijsachterstand?

Een onderwijsachterstand verwijst naar een situatie waarin een leerling achterblijft in zijn of haar leerproces ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dit kan zich uiten in een vertraging in de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, taalvaardigheid, rekenvaardigheid of andere belangrijke leerdoelen. Een onderwijsachterstand kan verschillende oorzaken hebben, zoals beperkte toegang tot educatieve middelen, taalproblemen, gebrek aan individuele aandacht of motivatie. Het is belangrijk om onderwijsachterstanden vroegtijdig te signaleren en passende interventies toe te passen om de leerling te ondersteunen en gelijke kansen te bieden voor een succesvolle schoolloopbaan.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.