prisma basisschool

Prisma Basisschool: Een Kleurrijk Leeravontuur vol Diversiteit en Inclusiviteit

Prisma Basisschool: Een Kleurrijk Leeravontuur

Prisma Basisschool is een bruisende en inspirerende school waar kleur en diversiteit centraal staan. Met een team van betrokken en enthousiaste leerkrachten biedt Prisma Basisschool een uitdagende leeromgeving waarin ieder kind de kans krijgt om te stralen.

Bij Prisma Basisschool geloven we dat ieder kind uniek is en zijn of haar eigen talenten heeft. Daarom streven we ernaar om een breed scala aan leermogelijkheden aan te bieden, zodat elk kind zijn of haar volledige potentieel kan ontwikkelen. Of het nu gaat om taal, rekenen, creativiteit, sport of sociale vaardigheden, bij ons krijgen alle aspecten van de persoonlijke groei aandacht.

Een van de pijlers van Prisma Basisschool is inclusiviteit. Wij verwelkomen kinderen van verschillende achtergronden, culturen en capaciteiten. Door deze diversiteit ontstaat er een rijke leeromgeving waarin kinderen van elkaar kunnen leren en elkaars verschillen kunnen waarderen. We stimuleren respect, begrip en samenwerking tussen onze leerlingen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers met een open geest.

Naast het bieden van hoogwaardig onderwijs hecht Prisma Basisschool ook veel waarde aan het welzijn van de leerlingen. We creëren een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen zich op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn. Er is ruimte voor persoonlijke groei, zelfexpressie en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Ons team van leerkrachten staat altijd klaar om de kinderen te begeleiden en te ondersteunen in hun leeravontuur.

Prisma Basisschool werkt nauw samen met ouders en verzorgers. We geloven in een sterke band tussen school en thuis, waarin we informatie delen, ervaringen uitwisselen en samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. Ouders worden actief betrokken bij het leerproces, zodat ze kunnen bijdragen aan de groei van hun kind.

Naast het reguliere curriculum biedt Prisma Basisschool ook buitenschoolse activiteiten aan die aansluiten bij de interesses en behoeften van de leerlingen. Denk hierbij aan sportclubs, culturele activiteiten en excursies. Op deze manier willen we de horizon van onze leerlingen verbreden en hen kennis laten maken met verschillende aspecten van de wereld om hen heen.

Kortom, Prisma Basisschool is een kleurrijk leeravontuur waarin ieder kind wordt uitgedaagd om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Met aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en persoonlijke groei biedt onze school een stimulerende omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Samen met ouders en verzorgers creëren we een solide basis voor een succesvolle toekomst.

 

9 Veelgestelde vragen over Prisma Basisschool

 1. Wat is de visie en missie van Prisma Basisschool?
 2. Welke onderwijsmethoden worden er gebruikt op Prisma Basisschool?
 3. Hoe zorgt Prisma Basisschool voor een veilige leeromgeving voor mijn kind?
 4. Welke buitenschoolse activiteiten biedt Prisma Basisschool aan?
 5. Is er naschoolse opvang beschikbaar op Prisma Basisschool?
 6. Hoe worden ouders betrokken bij het onderwijsproces op Prisma Basisschool?
 7. Wat zijn de schooltijden en vakanties van Prisma Basisschool?
 8. Zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met speciale behoeften op Prisma Basisschool?
 9. Hoe kan ik mijn kind inschrijven bij Prisma Basisschool?

Wat is de visie en missie van Prisma Basisschool?

De visie van Prisma Basisschool is gebaseerd op het creëren van een kleurrijke en inclusieve leeromgeving waarin ieder kind de ruimte krijgt om te stralen en zijn of haar volledige potentieel te ontwikkelen. We geloven in de kracht van diversiteit en zien dit als een verrijking voor het leerproces. Onze school streeft naar gelijke kansen voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, cultuur of capaciteiten.

De missie van Prisma Basisschool is om hoogwaardig onderwijs te bieden dat zowel gericht is op de cognitieve ontwikkeling als op de sociaal-emotionele groei van de leerlingen. We willen onze leerlingen voorbereiden op een snel veranderende wereld door hen uit te dagen om kritisch te denken, creatief te zijn en probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. We streven ernaar om zelfstandige en verantwoordelijke individuen te vormen die kunnen bijdragen aan de samenleving.

Daarnaast hecht Prisma Basisschool veel waarde aan het welzijn van de leerlingen. We willen een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze school heeft oog voor het individu, stimuleert persoonlijke groei en zelfvertrouwen, en biedt begeleiding op maat.

Prisma Basisschool werkt nauw samen met ouders en verzorgers om samen de beste onderwijservaring voor de kinderen mogelijk te maken. We geloven in een sterke band tussen school en thuis, waarin we informatie delen, ervaringen uitwisselen en samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. Ouders worden actief betrokken bij het leerproces en hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van hun kinderen.

Kortom, de visie en missie van Prisma Basisschool zijn gericht op het creëren van een kleurrijke en inclusieve leeromgeving waarin ieder kind de ruimte krijgt om te groeien, te ontwikkelen en zijn of haar eigen talenten te ontdekken. We streven naar hoogwaardig onderwijs dat zowel de cognitieve als sociaal-emotionele groei bevordert, met oog voor het individu en in samenwerking met ouders en verzorgers.

Welke onderwijsmethoden worden er gebruikt op Prisma Basisschool?

Op Prisma Basisschool worden verschillende onderwijsmethoden en -benaderingen toegepast om een breed scala aan leerstijlen en behoeften van de leerlingen te accommoderen. Enkele van de onderwijsmethoden die op onze school worden gebruikt, zijn:

 1. Adaptief onderwijs: We passen het onderwijs aan op het niveau en de behoeften van elke individuele leerling. Door differentiatie in instructie, materialen en opdrachten streven we ernaar om elke leerling uit te dagen en te ondersteunen.
 2. Coöperatief leren: We stimuleren samenwerking tussen leerlingen door middel van coöperatieve leertechnieken. Leerlingen werken in kleine groepjes aan opdrachten waarbij ze actief met elkaar communiceren, samenwerken en van elkaar leren.
 3. Projectmatig onderwijs: Bij projectmatig onderwijs staat het thematisch werken centraal. Leerlingen werken gedurende een bepaalde periode aan een project waarin verschillende vakgebieden geïntegreerd worden. Dit stimuleert hun creativiteit, probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid.
 4. Ervaringsgericht leren: We streven ernaar om leren zo concreet mogelijk te maken door middel van ervaringen uit de echte wereld. Door excursies, gastlessen en praktische activiteiten kunnen leerlingen hun kennis toepassen in situaties buiten het klaslokaal.
 5. ICT-geïntegreerd onderwijs: We maken gebruik van moderne technologieën om het leerproces te verrijken en aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Digitale leermiddelen, educatieve apps en interactieve presentaties worden ingezet om het leren boeiender en interactiever te maken.
 6. Sociaal-emotionele ontwikkeling: Naast cognitieve vaardigheden besteden we ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We bieden programma’s en activiteiten aan die gericht zijn op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, empathie en veerkracht.

De keuze voor de specifieke onderwijsmethoden hangt af van de leeftijdsgroep, behoeften van de leerlingen en de visie van onze school. Door een combinatie van deze methoden streven we ernaar om een inspirerende en effectieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Hoe zorgt Prisma Basisschool voor een veilige leeromgeving voor mijn kind?

Bij Prisma Basisschool staat de veiligheid van de leerlingen voorop. We streven naar een omgeving waarin kinderen zich veilig, geborgen en gerespecteerd voelen. Hier zijn enkele manieren waarop we zorgen voor een veilige leeromgeving:

 1. Positief schoolklimaat: We creëren een positieve en respectvolle sfeer waarin iedereen zich welkom voelt. Er is aandacht voor het bevorderen van wederzijds respect, begrip en acceptatie tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerlingen en leerkrachten.
 2. Anti-pestbeleid: Prisma Basisschool hanteert een duidelijk anti-pestbeleid. We tolereren geen vorm van pestgedrag en treden actief op tegen pesten. Er zijn protocollen en procedures opgesteld om pestincidenten te signaleren, te rapporteren en aan te pakken.
 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling: We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Door middel van specifieke programma’s en activiteiten leren kinderen omgaan met emoties, conflicten oplossen, empathie tonen en sociale vaardigheden ontwikkelen.
 4. Begeleiding: Ons team van leerkrachten is getraind in het herkennen van signalen die kunnen wijzen op onveiligheid of problemen bij een kind. Ze bieden begeleiding en ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.
 5. Fysieke veiligheid: We zorgen ervoor dat onze schoolgebouwen, speelplaatsen en klaslokalen voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen. Er worden regelmatig controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de omgeving veilig is voor de kinderen.
 6. Communicatie met ouders: We hechten veel waarde aan een goede communicatie met ouders. We informeren ouders regelmatig over het welzijn en de voortgang van hun kinderen. Ouders worden aangemoedigd om eventuele zorgen of vragen met ons te delen, zodat we samen kunnen werken aan een veilige leeromgeving.

Bij Prisma Basisschool doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind in een veilige omgeving kan leren en groeien. We streven ernaar om een klimaat te creëren waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel academisch als sociaal-emotioneel.

Welke buitenschoolse activiteiten biedt Prisma Basisschool aan?

Bij Prisma Basisschool streven we ernaar om een breed scala aan buitenschoolse activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de interesses en behoeften van onze leerlingen. Enkele voorbeelden van de buitenschoolse activiteiten die we kunnen organiseren zijn:

 1. Sportclubs: We moedigen onze leerlingen aan om actief te zijn en een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende sportclubs aan, zoals voetbal, tennis, zwemmen, judo of dans. Hierdoor krijgen kinderen de kans om hun talenten op sportgebied te ontdekken en verder te ontwikkelen.
 2. Culturele activiteiten: We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in contact komen met kunst en cultuur. Daarom organiseren we regelmatig culturele activiteiten, zoals theaterbezoeken, museumuitstapjes of workshops op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst. Op deze manier kunnen kinderen hun creatieve vaardigheden ontdekken en verder ontwikkelen.
 3. Excursies: We geloven in leren buiten de klaslokalen. Daarom organiseren we regelmatig excursies naar interessante locaties die aansluiten bij het lesprogramma. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek zijn aan een natuurgebied, een historisch monument of een educatief centrum. Door middel van excursies willen we de leerlingen de kans geven om nieuwe ervaringen op te doen en hun kennis in de praktijk toe te passen.
 4. Clubactiviteiten: Naast sport- en culturele clubs bieden we ook verschillende clubactiviteiten aan, zoals een kookclub, een techniekclub of een creatieve club. Deze clubs vinden plaats na schooltijd en geven kinderen de mogelijkheid om hun interesses en talenten verder te ontwikkelen op specifieke gebieden.

Het exacte aanbod van buitenschoolse activiteiten kan variëren op basis van de behoeften en beschikbaarheid. We streven er echter altijd naar om een gevarieerd programma aan te bieden dat aansluit bij de interesses van onze leerlingen.

Is er naschoolse opvang beschikbaar op Prisma Basisschool?

Ja, Prisma Basisschool biedt naschoolse opvang aan voor leerlingen. We begrijpen dat ouders soms behoefte hebben aan extra opvangmogelijkheden na schooltijd. Daarom werken we samen met een betrouwbare partner voor naschoolse opvang, zodat ouders de zekerheid hebben dat hun kinderen in goede handen zijn.

De naschoolse opvang vindt plaats op onze schoollocatie en wordt verzorgd door ervaren en gekwalificeerde medewerkers. Tijdens de naschoolse opvang krijgen de kinderen de gelegenheid om te ontspannen, te spelen en deel te nemen aan leuke activiteiten. Er is ook ruimte voor huiswerkbegeleiding, zodat kinderen hun taken kunnen voltooien onder toezicht van deskundige begeleiders.

De naschoolse opvang is flexibel en biedt verschillende mogelijkheden qua tijden en dagen. Ouders kunnen zelf bepalen welke dagen en uren het beste bij hun behoeften passen. We streven ernaar om een veilige en gezellige omgeving te creëren waarin kinderen zich thuis voelen.

Bij Prisma Basisschool hechten we veel belang aan het welzijn van onze leerlingen, zowel tijdens schooluren als na schooltijd. Met onze naschoolse opvang willen we ouders helpen bij het vinden van een evenwicht tussen werk- en gezinsverantwoordelijkheden, terwijl we tegelijkertijd een verrijkende en plezierige ervaring bieden voor de kinderen.

Voor meer informatie over onze naschoolse opvangdiensten kunt u contact opnemen met de school. Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van alle benodigde informatie.

Hoe worden ouders betrokken bij het onderwijsproces op Prisma Basisschool?

Bij Prisma Basisschool geloven we sterk in de samenwerking tussen ouders en school om het onderwijsproces zo optimaal mogelijk te maken. We streven naar een open en transparante communicatie, waarbij ouders actief betrokken worden bij het leerproces van hun kind. Hier zijn een aantal manieren waarop we ouders betrekken bij het onderwijs op Prisma Basisschool:

 1. Ouderavonden: We organiseren regelmatig ouderavonden waarin we belangrijke informatie delen over het onderwijsprogramma, de ontwikkeling van de kinderen en andere relevante onderwerpen. Dit biedt ouders de gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en inzicht te krijgen in wat er speelt op school.
 2. Ouder-kind-gesprekken: Tijdens ouder-kind-gesprekken bespreken we de voortgang van het kind, zowel op academisch gebied als op sociaal-emotioneel vlak. Ouders krijgen hierbij de kans om hun observaties en zorgen te delen, terwijl leerkrachten feedback geven en advies geven over hoe ze hun kind verder kunnen ondersteunen.
 3. Inloopmomenten: Op vaste tijden kunnen ouders binnenlopen om een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Dit geeft ouders de mogelijkheid om de sfeer in de klas te ervaren, werkjes van hun kind te bekijken en even kort met de leerkracht te spreken.
 4. Schoolactiviteiten: We moedigen ouders aan om actief deel te nemen aan schoolactiviteiten, zoals excursies, sportdagen en culturele evenementen. Dit biedt ouders de gelegenheid om betrokken te zijn bij het schoolleven van hun kind en een band op te bouwen met andere ouders.
 5. Ouderparticipatie: Prisma Basisschool verwelkomt ouderparticipatie in verschillende vormen. Ouders kunnen bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van speciale evenementen, ondersteunen bij buitenschoolse activiteiten of deelnemen aan oudercommissies die betrokken zijn bij besluitvorming en beleidsontwikkeling.
 6. Digitale communicatie: We maken gebruik van digitale communicatiemiddelen, zoals een online leerplatform en een ouderportaal, om ouders op de hoogte te houden van belangrijke informatie, nieuwsbrieven en updates over het onderwijsproces.

Bij Prisma Basisschool geloven we dat een sterke samenwerking tussen ouders en school leidt tot het beste resultaat voor de kinderen. We streven ernaar om ouders actief te betrekken bij het onderwijsproces, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan de groei en ontwikkeling van elk kind.

Wat zijn de schooltijden en vakanties van Prisma Basisschool?

De schooltijden van Prisma Basisschool kunnen variëren, dus het is het beste om rechtstreeks contact op te nemen met de school voor specifieke informatie over de schooltijden.

Wat betreft de vakanties volgt Prisma Basisschool over het algemeen de reguliere schoolvakanties die worden vastgesteld door de Nederlandse overheid. Deze vakanties omvatten doorgaans de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en een aantal vrije dagen rondom feestdagen zoals Pasen en Pinksteren.

Het is echter belangrijk op te merken dat vakantiedata kunnen variëren tussen scholen en regio’s. Daarom is het altijd raadzaam om de officiële kalender van Prisma Basisschool te raadplegen of contact op te nemen met de school voor specifieke informatie over vakanties en vrije dagen.

Zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met speciale behoeften op Prisma Basisschool?

Ja, Prisma Basisschool biedt extra ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met speciale behoeften. We streven ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waarin alle kinderen zich welkom en ondersteund voelen.

Voor kinderen met speciale behoeften werken we samen met ouders, externe professionals en ons team van gespecialiseerde leerkrachten om een individueel ondersteuningsplan op te stellen. Dit plan is afgestemd op de specifieke behoeften van het kind en heeft tot doel de leerling te helpen zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Onze gespecialiseerde leerkrachten hebben ervaring in het werken met diverse onderwijsbehoeften, zoals bijvoorbeeld leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen of gedragsuitdagingen. Zij bieden extra begeleiding en aanpassingen in het lesprogramma om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van deze kinderen. Daarnaast werken we samen met externe professionals, zoals remedial teachers, logopedisten of psychologen, om indien nodig extra ondersteuning te bieden.

Binnen de school streven we naar een inclusieve cultuur waarin begrip en respect voor diversiteit centraal staan. We moedigen alle leerlingen aan om elkaar te accepteren en te ondersteunen, ongeacht hun verschillende capaciteiten. Door middel van educatie en bewustwording willen we een inclusieve gemeenschap creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

Het welzijn van onze leerlingen staat altijd voorop. We zorgen ervoor dat er voldoende ruimte is voor individuele aandacht en begeleiding, zodat kinderen met speciale behoeften zich veilig en ondersteund voelen op school. We streven ernaar om een positieve leeromgeving te creëren waarin elk kind kan groeien en bloeien, ongeacht zijn of haar achtergrond of capaciteiten.

Bij Prisma Basisschool geloven we dat ieder kind het recht heeft op kwalitatief onderwijs dat is afgestemd op zijn of haar behoeften. We werken nauw samen met ouders en verzorgers om ervoor te zorgen dat de ondersteuning die we bieden effectief is en aansluit bij de individuele behoeften van het kind.

Kortom, Prisma Basisschool biedt extra ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met speciale behoeften. We streven naar inclusiviteit, begrip en respect, en zorgen ervoor dat elk kind de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven bij Prisma Basisschool?

Het inschrijven van uw kind bij Prisma Basisschool is een eenvoudig proces. Hier zijn de stappen die u kunt volgen:

 1. Neem contact op: Neem telefonisch of via e-mail contact op met Prisma Basisschool om uw interesse in inschrijving kenbaar te maken. U kunt vragen stellen en eventuele specifieke informatie over uw kind delen.
 2. Kennismakingsgesprek: Na het eerste contact zal er een kennismakingsgesprek worden gepland. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en meer te weten te komen over de school en het onderwijsprogramma. Ook zal er informatie worden uitgewisseld over uw kind, zoals achtergrondinformatie, interesses en eventuele speciale behoeften.
 3. Inschrijfformulier invullen: Na het kennismakingsgesprek ontvangt u van Prisma Basisschool een inschrijfformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in met alle benodigde persoonlijke gegevens van uw kind.
 4. Documentatie verstrekken: Naast het inschrijfformulier kan Prisma Basisschool ook vragen om aanvullende documentatie, zoals een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind, een bewijs van adres en eventuele andere relevante documenten.
 5. Bevestiging van inschrijving: Nadat alle benodigde documentatie is ingeleverd, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving van Prisma Basisschool. Hierin wordt aangegeven dat uw kind officieel is ingeschreven als leerling van de school.

Het is belangrijk om op tijd te beginnen met het inschrijvingsproces, omdat sommige scholen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met Prisma Basisschool om uw interesse kenbaar te maken en verdere stappen te ondernemen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.